เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก : 
หมายเลขข้าราชการ 10 หลัก : 
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ : 
ประเภทการบริการ : 
วันที่เข้ารับบริการ : 
ช่วงเวลา : 
 
วันที่ ช่วงเวลา ลงทะเบียนแล้ว ที่ว่างคงเหลือ
1 มี.ค.2564 08:30 1 2
1 มี.ค.2564 09:00 0 3
1 มี.ค.2564 09:30 0 3
1 มี.ค.2564 10:00 0 3
1 มี.ค.2564 10:30 0 3
1 มี.ค.2564 11:00 0 3
1 มี.ค.2564 13:00 0 3
1 มี.ค.2564 13:30 0 3
1 มี.ค.2564 14:00 0 3
1 มี.ค.2564 14:30 0 3
1 มี.ค.2564 15:00 0 3
ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น 2 กพ.ทอ.)
จัดทำโดย กองข้อมูลกำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
Designed by New U.     © De Tub 2020

0

ระบบลงทะเบียนรับบริการด้านกำลังพล